SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
Sâu bệnh hại tiêu & biện pháp phòng ngừa
1. Bệnh hại cây tiêu:
- Bệnh thối gốc rễ
- Bệnh vàng lá Virus
- Bệnh nấm hồng
- Bệnh héo rũ dây tiêu
2. Côn trùng hại tiêu:
- Rệp hại tiêu
- Sâu hại gốc và rễ tiêu
- Tuyến trùng hại tiêu
Đọc thêm...
Cơ chế tác động của thuốc Bảo vệ thực vật

1. Cơ chế tác động của thuốc trừ sâu.

2. Cơ chế tác động của thuốc trừ bệnh.
3. Cơ chế tác động của thuốc trừ cỏ.
4. Cơ chế tác động của thuốc trừ chuột.
5. Cơ chế tác động của thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng.
Đọc thêm...
Sâu bệnh chính hại cà phê & biện pháp phòng trừ
1. Sâu hại:
- Rệp
- Mọt đục quả
- Mọt đục cành
- Sâu đục thân mình trắng
- Sâu đục thân mình đỏ
2. Bệnh hại:
- Bệnh gỉ sắt
- Bệnh khô cành, khô quả
- Bệnh nấm hồng
- Bệnh lở cổ rễ
- Bệnh thối rễ tơ, Bệnh thối rễ cọc
Đọc thêm...
Một số khái niệm về tác động của thuốc Bảo vệ thực vật lên dịch hại

1. Cách tác động:

- Tiếp xúc.
- Vị độc.
- Xông hơi.
- Nội hấp (lưu dẫn)
- Thấm sâu.
2. Phổ tác dụng:
3. Tính chọn lọc của thuốc cỏ:
- Chọn lọc sinh lý.
- Chọn lọc sinh thái.
- Chọn lọc không gian.
4. Thời gian tác động của thuốc trừ cỏ.
Đọc thêm...