SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
Hội nghị sơ kết 9 tháng năm kế hoạch 2014 Hội nghị sơ kết 9 tháng năm kế hoạch 2014
Từ ngày 14-16/7, tại Thành phố biển Vũng Tàu (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), toàn hệ thống Nicotex đã tiến hành Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm kế hoạch 2014.
Tổ Vĩnh Long ( Công ty Tiền Giang) - Tích cực trong công tác kinh doanh Tổ Vĩnh Long ( Công ty Tiền Giang) - Tích cực trong công tác kinh doanh

Chỉ với 3 nhân sự bao gồm 1 tổ trưởng và 2 nhân viên kinh doanh, nhưng doanh thu 6 tháng đầu năm kinh doanh 2014 của tổ Vĩnh Long chiếm tới hơn 1/4 của toàn công ty Nicotex Tiền Giang. 

Nicotex Thái Bình tích cực tham gia công tác đoàn thể Nicotex Thái Bình tích cực tham gia công tác đoàn thể
Liên đoàn Lao động Thành phố Thái Bình đã tổ chức hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2014. Công ty Nicotex Thái Bình đã cử đại diện tham gia.
Văn hoá doanh nghiệp của Nicotex Văn hoá doanh nghiệp của Nicotex

Ngày nay, văn hoá doanh nghiệp đang được coi là một loại tài sản vô hình. Loại tài sản này có thể đưa doanh nghiệp ngày càng làm ăn phát đạt, nhưng nếu chúng ta không biết phát huy thì nó sẽ đưa doanh nghiệp nhanh chóng đến chỗ phá sản. 

"Tổ Quốc ta yêu như máu thịt"
Việt Nam nhất định không chịu đánh đổi chủ quyền thiêng liêng để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó.

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)