SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
CÔNG TY NICOTEX THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP MẶT VÀ TRI ÂN KHÁCH HÀNG CÔNG TY NICOTEX THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP MẶT VÀ TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Ngày 25/11, Công ty CP Nicotex Thái Bình đã tổ chức Hội nghị gặp mặt và tri ân khách hàng năm 2016-2017. 

TIẾP TỤC TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT 5.0 TIẾP TỤC TẬP HUẤN PHẦN MỀM KẾ TOÁN EFFECT 5.0

Ngày 11/11, Công ty CP Nicotex đã tổ chức tập huấn phần mềm kế toán Effect 5.0 tại trụ sở văn phòng cho các Kế toán trưởng các công ty thành viên toàn hệ thống và cán bộ Phòng kế toán các công thành viên phía Bắc.

NICOTEX TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 NICOTEX TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 08/11 tại Hà Nội, Công ty CP Nicotex đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

LỄ KHEN THƯỞNG THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN  HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 LỄ KHEN THƯỞNG THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Sau khi kết thúc các báo cáo Tổng kết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, chương trình Lễ khen thưởng các đơn vị, cá nhân hoàn thành kế hoạch năm được tổ chức.

NICOTEX TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM KẾ HOẠCH 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 NICOTEX TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM KẾ HOẠCH 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Ngày 7-10 tháng 11, tại trụ sở văn phòng, Công ty CP Nicotex tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. 

Quyết định về trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông (Download)

Công văn v.v rút đăng ký Công ty đại chúng(Download)

Danh sách cổ đông 08.11.2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2016(Download)

Biên bản ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2016(Download)

Báo cáo kết quả giao dịch D.D.Niễm(Download)

Báo cáo kế quả giao dịch T.V.Hưng(Download)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông Nguyễn Thành Nam(Download)

Thông báo giao dịch CP T.V.Hưng(Download)

Thông báo giao dịch CP D.D.Niễm(Download)

Báo cáo kế hoạch tài chính 2017(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2016(Download)

Báo cáo tài chính 2016(Download)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016(Download)

Thông báo trả cổ tức 2015 bằng tiền cho các cổ đông(Download)

Quyết định trả cổ tức 2015 bằng tiền cho các cổ đông.(Download)

Công văn xin ý kiến cổ đông phương án trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.(Download)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016(Download)

Thông báo về thủ tục trả cổ tức năm 2015 bằng hình thức nâng vốn điều lệ bị chậm (Download)

Báo cáo thường niên năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính hợp nhất Nicotex năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)