SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
KHỞI ĐỘNG NĂM MỚI BẰNG LỄ RA QUÂN ĐẦU XUÂN KHỞI ĐỘNG NĂM MỚI BẰNG LỄ RA QUÂN ĐẦU XUÂN
Sáng ngày 26/2 (tức ngày 08 Tết Ất Mùi), Công ty CP Nicotex đã tổ chức Lễ ra quân đầu xuân với sự tham gia đông đủ của Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc và CBNV khối văn phòng và các công ty thành viên tại trụ sở,.....
ƯỚC MƠ VÀ KHÁT VỌNG ƯỚC MƠ VÀ KHÁT VỌNG
Cuộc đời có một bầu trời.....
..... Còn ta có một đôi cánh! 

NICOTEX BÌNH DƯƠNG 2015: BÁM SÁT MỤC TIÊU ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NICOTEX BÌNH DƯƠNG 2015: BÁM SÁT MỤC TIÊU ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
Công ty Bình Dương luôn bám sát kịp thời quan điểm chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc công ty Nicotex, bên cạnh đó là quyết tâm của Ban giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty Bình Dương để hoàn thành kế hoạch năm 2015. 
NICOTEX ĐẮC LẮC 2015 - THỜI CƠ MỚI NICOTEX ĐẮC LẮC 2015 - THỜI CƠ MỚI

Với sự quan tâm của Chủ tịch HĐQT, sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc công ty, cùng với uy tín và thương hiệu sản phẩm thuốc BVTV và Phân bón, nhất định Công ty cổ phần Nicotex Đắc Lắc sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)