SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
SƠ KẾT QUÝ I/2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÝ II/2015 SƠ KẾT QUÝ I/2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÝ II/2015
Ngày 19/01/2015, Công ty cổ phần Nicotex đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh qúy I/2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất ...
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁC VÙNG MIỀN VÀ THÀNH LẬP TỔ CHỈ ĐẠO KINH DOANH THỊ TRƯỜNG MIỀN TÂY NAM BỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁC VÙNG MIỀN VÀ THÀNH LẬP TỔ CHỈ ĐẠO KINH DOANH THỊ TRƯỜNG MIỀN TÂY NAM BỘ
Nhằm triển khai công tác định vị sản phẩm trọng tâm, tạo nên thương hiệu lan toả, đồng thời để thay đổi nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm và quyết tâm cao trong công tác tiêu thụ sản phẩm của toàn hệ thống Nicotex...
VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
Thực hiện đề án tái cấu trúc các đơn vị thành viên trong hệ thống Nicotex năm 2008. Công ty Nicotex đã triển khai tái cấu trúc các chi nhánh thành các công ty thành viên và thành lập một số công ty thành viên hình thành từ khối văn phòng...
TÂN GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁI BÌNH - VŨ QUỐC HỘI: Càng giao quyền xuống dưới, trọng trách của tôi càng lớn. TÂN GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁI BÌNH - VŨ QUỐC HỘI: Càng giao quyền xuống dưới, trọng trách của tôi càng lớn.

Tháng 11/2014, Nguyên Phó TGĐ Công ty CP Nicotex Vũ Quốc Hội được cử về làm Giám đốc Công ty Nicotex Thái Bình- nơi đang gặp những khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Ngay khi về công tác tại đơn vị mới, đồng chí đã đưa ra những giải pháp để khắc phục tình hình...

CÔNG TY THÁI BÌNH:  Đổi mới để tạo niềm tin và phát triển CÔNG TY THÁI BÌNH: Đổi mới để tạo niềm tin và phát triển

Trong một khoảng thời gian ngắn, kể từ khi về làm Giám đốc Công ty Thái Bình, đồng chí Vũ Quốc Hội đã gặp gỡ từng phòng ban, chi nhánh, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của CBNV trong công ty và từ đó, hiểu rõ tình hình hiện tại của công ty Thái Bình, nghiền ngẫm, nghiên cứu đưa ra những giải pháp đơn giản nhưng lại tạo được niềm tin với người lao động trong công ty. 

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)