SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
Có một thương hiệu Có một thương hiệu " Con gái Nicotex".
Con gái Nicotex đẹp! Và càng ở lâu với Nicotex thì càng đẹp!
BONUS 40EC - Phòng trừ rệp sáp hại cà phê BONUS 40EC - Phòng trừ rệp sáp hại cà phê
Rệp sáp (Pseudococcus spp.) thường xuất hiện và gây hại nặng trên các vườn cây ở thời kỳ sinh trưởng hơn là trên các vườn cà phê đã cho trái. 
NITRAZIN 800WP NITRAZIN 800WP " Cỏ sạch bay, rảnh tay chơi cả ngày"
Đối với cây trồng, cỏ dại không chỉ tranh chấp chất dinh dưỡng, nước và phần nào ánh sáng....
Nicotex Đông Thái thông qua phương án tăng vốn điều lệ Nicotex Đông Thái thông qua phương án tăng vốn điều lệ
Ngày 25 tháng 3, Hội đồng cổ đông Công ty Nicotex Đông Thái đã họp và thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty.
Sơ kết 6 tháng đầu năm: Nicotex chưa hoàn thành kế hoạch. Sơ kết 6 tháng đầu năm: Nicotex chưa hoàn thành kế hoạch.

Ngày 17/4, tại Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương, toàn hệ thống Nicotex đã tiến hành Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm kế hoạch

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)