SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
TẬP HUẤN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ VĂN HÓA CỦA NICOTEX TẬP HUẤN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ VĂN HÓA CỦA NICOTEX
Từ 25-27 tháng 11, tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Nicotex đã khai giảng lớp tập huấn về Lịch sử hình thành, phát triển và Văn hóa của Nicotex trong thời kỳ hội nhập.
NICOTEX TẬP HUẤN NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NICOTEX TẬP HUẤN NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Những năm gần đây, thương hiệu của Nicotex chúng ta chưa được quan tâm và duy trì một cách đồng bộ, có hệ thống do đó đã một phần mai một trong tiềm thức của một số bộ phận khách hàng và bà con nông dân trên mọi miền đất nước.
NICOTEX ĐÓN NHẬN DANH HIỆU “ DOANH NGHIỆP VÌ NHÀ NÔNG” VÀ CHỨNG NHẬN “ THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM – TOP BRANDS” NICOTEX ĐÓN NHẬN DANH HIỆU “ DOANH NGHIỆP VÌ NHÀ NÔNG” VÀ CHỨNG NHẬN “ THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM – TOP BRANDS”
Ngày 13/11, Công ty Cổ phần Nicotex đã vinh dự là một trong số những doanh nghiệp được nhận danh hiệu “ Doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xét tặng.
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Các công ty thành viên phía Bắc như Công ty Nicotex Hà Nội, Nicotex Thái Bình, Đông Thái, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào các ngày 05, 06, 07/11.  

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Sáng ngày 3/11, công ty CP Nicotex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. (Download)

Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2016(Download)

Phương án tăng vốn điều lệ 2016(Download)

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015(Download)

Báo cáo tài chính năm 2015(Download)

Báo cáo Đại hội cổ đông năm 2015(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015(Download)

Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015(Download)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức(Download)

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)