SỰ KIỆN
Thống kê truy cập
Tất cả
sapa
THÀNH LẬP BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ NICOTEX. THÀNH LẬP BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ NICOTEX.
Ngày 5/11/2014 Công ty CP Nicotex đã quyết định thành lập Ban bảo vệ sức khỏe Nicotex.
NICOTEX VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG. NICOTEX VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Ngày 8/11, tại công ty Nicotex Nam Thái Dương, Công ty Cổ phần Nicotex đã tổ chức ra mắt Ban bảo vệ sức khỏe của Nicotex đồng thời nghe nói chuyện về dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho CBNV khối các công ty thành viên phía Nam. 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX.

Ngày 18/10, sau khi toàn hệ thống đã tiến hành Tổng kết, Công ty cổ phần Nicotex tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2014. 

LỄ KHEN THƯỞNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP LỄ KHEN THƯỞNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP

Ngày 15/10, sau khi tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm kế hoạch 2014, Công ty cổ phần Nicotex đã tiến hành Lễ khen thưởng và Bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp của công ty mẹ và các đơn vị thành viên. 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

Ngày 14 - 15/10 Công ty cổ phần Nicotex tiến hành Hội nghị Tổng kết năm kinh doanh 2014 để đánh giá kết quả hoạt động của cả năm. 

Báo cáo tài chính năm 2014(Download)

Thông báo chấm dứt hoạt động của công ty con trực thuộc(Download)

Thông báo thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc(Download)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014(Download)

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014, Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHCĐ(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014(Download)

Thông báo miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT(Download)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013(Download)

Báo cáo thường niên Nicotex năm 2013(Download)

Thông báo bổ nhiệm 2 Phó TGĐ và Kế toán trưởng(Download)

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2014(Download)

Thông báo trả cổ tức năm 2013(Download)

Báo cáo Tài chính năm 2013(Download)

Báo cáo của HĐQT về kết quả điều hành công ty năm 2013(Download)

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Chương trình Đại hội Đồng cổ đông lần thứ 11(Download)

Thay đổi niên độ kế toán từ 01/01/2013(Download)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần NICOTEX(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013(Download)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 (Download)

Báo cáo thường niên NICOTEX năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty năm 2012(Download)

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012(Download)

Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012(Download)

Giải trình của đơn vị kiểm toán(Download)

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Mẫu giấy uỷ quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10(Download)

Báo cáo HDQT (2008-2012)(Download)

Báo cáo DHDCD năm 2012(Download)

Báo cáo tài chính năm 2012 trình ĐHĐCĐ (Download)

Báo cáo của ban kiểm soát (Download)